Home

Meeting_Events
Chương trình: Trong khuôn khổ Chương Trình Hợp Tác Thụy Điển – Việt Nam Vì Trẻ Em Ung Thư, bệnh viện Ung Bướu TPHCM kết hợp với các bác sĩ Giải Phẫu Bệnh LUND, Thụy Điển tổ chức “Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi" ngày 14-17 tháng 04 năm 2014
Chương trình hội thảo Tháng 12/2013
HỘI THẢO - CẬP NHẬT NHỮNG TIẾN BỘ MỚI - GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO HỌC ngày 02-03/12/2013
News
Sinh hoạt Hội Giải Phẫu Bệnh tháng 5/2014, Tại Khoa Giải Phẫu Bệnh, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Ngày 14 -17 tháng 04 năm 2014 : Chương Trình Hợp Tác Thụy Điển – Việt Nam Vì Trẻ Em Ung Thư, bệnh viện Ung Bướu TPHCM kết hợp với các bác sĩ Giải Phẫu Bệnh LUND, Thụy Điển tổ chức “Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi”
Danh sách khách mời hội thảo SHPT-Terry Fox tháng 1 năm 2014
Hội thảo về Bệnh Học Phân Tử đối với Ung Thư - Ngày 13 – 14 tháng 01 năm 2014
Báo cáo viên tại Hội thảo Cập Nhật Những Tiến Bộ Mới - Giải Phẫu Bệnh & Tế Bào Học ngày 02-03 /12/ 2013
Pictures
Hình ảnh "Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi" ngày 17 04 2015
Hình ảnh "Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi" ngày 17
Hình ảnh "Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi" ngày 15
Hinh anh "Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi Ngày 14
Hình ảnh "Khóa Học Về Giải Phẫu Bệnh Ung Bướu Nhi"
Hội Thảo Bệnh Học Phân Tử Trong Ung Thư, ngày 13-14/01/2014 # 4
Hội Thảo Bệnh Học Phân Tử Trong Ung Thư, ngày 13-14/01/2014 # 3
Hội Thảo Bệnh Học Phân Tử Trong Ung Thư, ngày 13-14/01/2014 # 2
Hội Thảo Bệnh Học Phân Tử Trong Ung Thư, ngày 13-14/01/2014 # 1
(video) Bế Mạc Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , ngày 02-3/12/2013
Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , buổi chiều, ngày 03/12/2013
Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , buổi sáng, ngày 03/12/2013
Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , buổi chiều, ngày 02/12/2013
(video) Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , ngày 02/12/2013
Hội thảo Khoa Giải Phẫu Bệnh-BV Ung Bướu , buổi sáng, ngày 02/12/2013
Ảnh chụp tại khoa GPB-BVUB TP. HCM, ngày 29-11-2013, GS. Syed Ali, Trưởng khoa Tế bào bệnh học, Đại Học John Hopkins,
Hội thảo tháng 12-2013
Hội thảo 2012 - Khoa Giải Phẫu Bệnh - BV Ung Bướu
Phòng Sinh Học Phân Tử